Fabric Panel 繃布板

繃布板係以寶特吸音板為底材, 包覆具防火及吸音功能的布料.

厚度 - 1" (7 PCF / 112 K) / 2" (5 PCF / 80 K)

尺寸 - 量裁訂製 (最大尺寸 4' x 8' / 120 cm x 240 cm)

特性 - 防火一級 / 抗霉 / 環保回收材

吸音率 - NRC 0.75 - 1.05

布料選擇 -  Guilford Anchorage